EmailFacebookLinkedIn

Menu

 

Coördinator SPOE
 

De stichtingen KOE, VCO Oost-Nederland en Consent vormen samen met de Vereniging Hannah en een aantal éénpitters de deelregio passend onderwijs Enschede. Daarnaast hebben Consent en VCO een aantal scholen die onder de deelregio NO Twente vallen. VCO heeft, behalve in de deelregio Enschede, ook scholen die onder het aanpalende samenwerkingsverband IJssel Berkel vallen. Het steunpunt SPOE staat ten dienste van alle scholen van VCO en Consent, ook de scholen die onder een andere deelregio of ander samenwerkingsverband vallen. De scholen van KOE zijn allemaal aangesloten bij het steunpunt KOE. De besturen hebben uitgesproken te streven naar inclusiever onderwijs in Enschede. Inmiddels loopt er een project dat erop gericht is om de steunpunten intensiever te laten samenwerken. Voor ouders en scholen moet er op termijn sprake zijn van één loket, één werkwijze en twee uitvoeringspunten.

Met ingang van 1 augustus 2021 heeft het steunpunt van de stichtingen VCO Oost-Nederland en Consent een vacature voor:

Coördinator SPOE

(0,8 fte)

 

 

De coördinator die wij zoeken is iemand die:

  • affiniteit en ervaring heeft met kinderen met speciale onderwijsbehoeften
  • de visie op onderwijs en leren van Consent en VCO deelt en uitdraagt en beide stichtingen gevraagd en ongevraagd adviseert ten aanzien van inclusiever onderwijs
  • een verbinding maakt met kwaliteitsbeleid en schoolontwikkeling en de opbrengsten hiervan kan doortrekken in de ondersteuning van onderwijscoaches en -ondersteuners
  • de omslag van onderwijscoaches begeleidt van gericht zijn op individuele leerlingen en leerkrachten naar ondersteuning van schoolontwikkeling en de realisatie van een breed ondersteuningsprofiel.
  • het team inspireert en verbindt door ondernemend, vernieuwend en toekomstgericht in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en daarbij stuurt door ‘anders vast te houden’
  • een duidelijk handelingsgericht inhoudelijk werkkader biedt voor de medewerkers van het steunpunt
  • de ondersteuningsroutes met bouwstenen, stappen en formulieren stroomlijnt
  • verbinding houdt met diverse interne en externe partijen en daarbij deelneemt aan netwerken zoals het afstemmingsoverleg en overleggen over passend onderwijs en jeugdhulp met de gemeente.
  • vanuit het steunpunt planmatig ondersteuning biedt en daarop de cyclus van plan, do, study, act weet toe te passen
  • een daadkrachtige invulling weet te geven aan de rol van leidinggevende van het SPOE zoals de uitvoering van de gesprekkencyclus en het budgethouderschap.

U beschikt over een master in een relevante richting en uitstekende communicatieve vaardigheden. Daarnaast hebt u inhoudelijke kennis van het onderwijs en de (beleids)ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs. Ook kunt u voor het steunpunt een gezamenlijke visie en richting definiëren en omzetten in concrete werkplannen.

Wij bieden:

Benoeming is tijdelijk voor ten minste één jaar. Voortzetting is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de bestuurlijke samenwerking van de stichtingen VCO Oost-Nederland, Consent en KOE.
Inschaling schaal 12.

Informatie:

Wilt u meer weten over deze vacature dan kunt u contact opnemen met Alfons Timmerhuis (CvB Consent) via info@consentscholen.nl of Andries Mulder (CvB VCO) via a.mulder@vco-oostnederland.nl

Solliciteren:

Klik NIET op de knop solliciteren. Deze sollicitatieprocedure wordt gecoördineerd door HRM van VCO.

Uw motivatie en CV dient u daarom voor 19 juni te richten aan werken@vco-oostnederland.nl

 

 

Acquisitie naar aanleiding van de vacaturetekst wordt niet op prijs gesteld.

Privacy statement
Stichting Consent hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Bij het gebruik van deze website is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij streven naar een goede afspiegeling van de maatschappij in ons personeelsbestand. Iedereen ongeacht geslacht, overtuiging of afkomst wordt uitgenodigd te reageren. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door onze organisatie en worden opgenomen in onze database.

 

 

Acties